Strona 1 z 1

Pożyczka w ALFA Kredyt

: 14 maja 2016, 7:42
autor: adm
W tym wątku opisywane są pożyczki w Alfa Kredyt. Informacje o tej firmie, możliwości przyznania, obsługa i ogólne wrażenia. Prezentowane są także istotne dane na ich temat.

Pożyczkę w ALFA można wziąć tutaj - kliknij i sprawdz.

Jezeli wziales juz pozyczke u nich to podziel sie pozniej opinia o niej na naszym forum.

Re: Pożyczka w ALFA Kredyt

: 14 maja 2016, 12:25
autor: adm
PYTANIA I ODPOWIEDZI
KONTAKT
Kontakt

Biuro Obsługi Klienta: +48 876181062
Windykacja: +48 876181082

Przyjmujemy wnioski:
24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

Przelewy są realizowane:
7:00 - 22:00 poniedziałek-piątek
9:00 - 20:00 sobota - niedziela
Alfakredyt Sp. z o.o.


Rachunek bankowy:
NIP: 8442351597
Adres: ul. Jana Pawła II 8 lok. 5, 16-400 Suwałki
Rachunek bankowy do spłaty pożyczki:

52 2490 0005 0000 4530 8748 1021 Alior Bank
11 1140 1775 0000 2541 7200 1001 mBANK
69 1240 5891 1111 0010 5292 9343 Bank Pekao
51 1020 1332 0000 1102 0859 8957 PKO Bank Polski
47 1090 2590 0000 0001 2181 1363 Bank Zachodni WBK

Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok.5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 844-23-51-597, REGON: 200776208 , Kapitał zakładowy 1.005.000 zł.

Re: Pożyczka w ALFA Kredyt + informacje

: 14 maja 2016, 12:26
autor: adm
Działamy na podstawie przepisów prawa polskiego określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Maksymalna Kwota pożyczki wynosi 3000 zł.

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) – pobierana jednorazowo.
RRSO dla pierwszej pożyczki wynosi 0%.
Pierwsza pożyczka w wysokości 1500,00 zł, na okres 30 dni, RRSO wynosi 0%, prowizja 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty 1500,00 zł.

Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci Kwoty pożyczki w Terminie spłaty określonym w Umowie, Pożyczkodawca nalicza Pożyczkobiorcy Odsetki za okres od dnia następującego po wyznaczonym Umową Terminie spłaty do dnia rzeczywistej ostatecznej spłaty Kwoty kredytu. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego równa jest wysokości Odsetek Ustawowych i wynosi 8% w stosunku rocznym W przypadku podwyższenia stopy Odsetek Maksymalnych w czasie obowiązywania Umowy w ten sposób, że będą one wyższe niż Odsetki Ustawowe, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczania Odsetek za Opóźnienie według tej wyższej stopy tj. w wysokości Odsetek Maksymalnych. W przypadku, gdy zobowiązanie Pożyczkobiorcy nie zostanie przez niego uregulowane w Terminie spłaty, Pożyczkodawca wzywa Pożyczkobiorcę do uregulowania Całkowitej kwoty do zapłaty. Wezwania do zapłaty dokonywane będą w formie monitów przesyłanych Pożyczkobiorcy od 01-03-2016.
Pierwsze wezwanie do zapłaty (MONIT I) wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Drugie wezwanie do zapłaty (MONIT II) wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Trzecie wezwanie do zapłaty (MONIT III) wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty (MONIT IV) wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie Terminu Spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki.
Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, gdy ich przetwarzanie stanie się zbędne do realizacji umowy.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Pożyczkodawca oraz podmiot zewnętrzny dochodząc zwrotu Całkowitej kwoty do zapłaty (Kwoty pożyczki oraz należnych odsetek i innych kosztów przewidzianych Umową) może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku przelewu wierzytelności z tytułu Umowy przez Pożyczkodawcę na zewnętrzny podmiot, Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Pożyczkobiorcę. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Wszystkie wyrazy pisane wielką literą lub pojęcia zaczynające się z wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w § 13 Regulaminu udzielania pożyczek przez Alfakredyt sp. z o.o.